realizacje
Opracowania wykonane w latach 2021-2023
Opracowania wykonane w latach 2016-2018
Wykaz opracowań w latach 1994-2014
 
2013 - 2014
2011 - 2012
2009 - 2010
2006 - 2008
2003 - 2005
2000 - 2002
1994 - 1999

Opracowania wykonane w latach 2011 - 2012

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka - Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 poz. 1072 z dnia 26 kwietnia 2011 r.)
 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenów oznaczonych symbolem 6.MU, 14.KD-X. - Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 1 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 51 poz. 1178 z dnia 06 maja 2011 r.)
 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Łokietka - Uchwała nr VIII/79/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64 poz. 1431 z 30 maja 2011 r.)
  Obszar obejmujący zurbanizowaną część miasta, w której wprowadzono między innymi częściowo nowe regulacje w zakresie kształtowania zabudowy.
 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 65 poz. 1444 z dnia 31 maja 2011 r.)
  Uporządkowanie struktury przestrzennej części miasta Rumia, a w szczególności:
  • wyodrębnienie strefy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów,
  • wyeliminowanie usług o uciążliwym charakterze z terenów zabudowy mieszkaniowej,
  • zaplanowanie terenów rekreacyjno sportowych.
 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenu oznaczonego symbolem 4.U. Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 99 poz. 1990 z dnia 12 sierpnia 2011 r.)
 6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko. Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 105 poz. 2140 z dnia 26 sierpnia 2011 r.)
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia”. Uchwała nr XI/158/2011 Rady Miejskiej Rumi z z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 131 poz. 2603 z 14 października 2011 r.). Struktura funkcjonalno - przestrzenne obszaru części miasta Rumia w kontynuacji rozwoju istniejącego zagospodarowania, zidentyfikowanego w jednostkach funkcjonalno - przestrzennych:
  • historycznej lokalizacji średniowiecznej wsi Rumia, fragment ekosystemu Zagórskiej Strugi,
  • potencjalnej lokalizacji usług ogólnomiejskich i otwartej przestrzeni publicznej,
  • tradycyjnej lokalizacji zabudowy do uzupełnienia w oparciu o historyczną siatkę podziałów,
  • potencjalnego rozwoju przestrzennego dzielnicy w zespołach zabudowy tworzących wnętrza integracji społecznej mieszkańców.
 8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo, uchwalonego uchwałą Nr XIII/18/2000 Rady Gminy Bobowo z dnia 13.06.2000 r., zmienionego uchwałą Nr XXIV/177/05 z dnia 30.08.2005 r., uchwałą Nr XXVII/174/09 z dnia 25 listopada 2009 r. i uchwałą Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Bobowo z dnia 25 listopada 2009 r. - Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Gminy Bobowo z dnia 15 września 2011 r.
  Zmiana kierunków rozwoju przestrzennego gminy w zakresie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego dotyczących dopuszczenia funkcji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej przez wykorzystanie energii wiatru i lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Wysoka i Bobowo w gminie Bobowo - Uchwała Nr XI//83/11 Rady Gminy Bobowo z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 361 z 26 stycznia 2012 r.)
  W planie ustala się możliwość lokalizacji pięciu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi drogami serwisowymi.
 10. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej w Elblągu – część zachodnia. Uchwała Nr IX/240/11 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27.10.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2011.213.2997 z dnia 30 grudnia 2012 r.)
 11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa część II. Uchwała Nr IX/239/11 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27.10.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2011.213.299 z dnia 30 grudnia 2012 r.)
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko - Uchwała Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 15.12.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 694 z dnia 17 lutego 2012 r.)
 13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno - Uchwała nr XVI/151/2012 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 kwietnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Pom. 2012.1875)
 14. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz, dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo - Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2012 r.
  Zmiana studium umożliwia realizację farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz obszarem oddziaływania.
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo w gminie Wałcz - Uchwała Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. 2012.2182 ogłoszony: 2012-10-22)
  W planie przeznacza się tereny między innymi dla lokalizacji do 50 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi drogami serwisowymi.