realizacje
Opracowania wykonane w latach 2021-2023
Opracowania wykonane w latach 2016-2018
Wykaz opracowań w latach 1994-2014
 
2013 - 2014
2011 - 2012
2009 - 2010
2006 - 2008
2003 - 2005
2000 - 2002
1994 - 1999

Opracowania wykonane w latach 2009 - 2010

 1. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Góra w mieście Sopocie". Uchwała Nr XXIV/312/09 Rady Miasta Sopotu z dnia 6 marca 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 76 poz. 1476 z dnia 9 czerwca 2009 r.)
 2. "Miejscowy plan zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta". Uchwała Nr XXV/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28 kwietnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 83 poz. 1656 z dnia 26 czerwca 2009 r.)
 3. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma (Piaski)". Uchwała Nr XXVI/190 /2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26.02.2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 94 poz. 1932 z dnia 22 lipca 2009 r.)
 4. Wstępna koncepcja planu miejscowego dla obszaru Dąbrowa III w Elblągu - grudzień 2009 r.
 5. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Krasny Las w Elblągu". Uchwała Nr XX/425/2009 Rady Miasta Elbląg z dnia 19 marca 2009 r.
 6. Studium Programowo Przestrzennego dla obszaru Modrzewina – Północ w Elblągu – część środkowo-zachodnia - październik 2009 r.
 7. "Studium krajobrazowo - wizualne dla lokalizacji farm wiatrowych w rejonie miejscowości Skrzatusz w gminie Szydłowo" - styczeń 2010 r.
 8. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Sominy w gminie Studzienice". Uchwała nr XXV/229/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy w Studzienicach (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 13 poz. 241 z dnia 29 stycznia 2010 r.)
 9. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta". Uchwała Nr XXXII/291 /2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 49 poz. 807 z dnia 31 marca 2010 r.)
 10. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno". Uchwała nr XXXIII/310/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80 poz. 1443 z dnia 02 czerwca 2010 r.)
 11. "Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania i zabudowy z programem użytkowym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w części północno" – zachodniej obrębu geodezyjnego wsi Wytowno w gminie Ustka - luty 2010 r.
 12. "Opinia urbanistyczna dotycząca predyspozycji inwestycyjnych terenu położonego we wsi Borkowo w gminie Żukowo na działce o nr ewid. 267/1" wraz z uzasadnieniem zmiany ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem URK - usługi rekreacyjne – kąpielisko w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z jeziorem Głębokim i Karlikowskim" zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr XV/250/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 42 poz. 1239 z dnia 26 maja 2008 r.
 13. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 245/2 obręb Kończewo w gminie Kobylnica." Zespół elektrowni wiatrowych. Uchwała Nr XLII/543/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2010 roku. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 89 poz.1677 z dn. 25 czerwca 2010 r.) zmiana regulacji parametrów elektrowni wiatrowych na części obszaru „A” wyznaczonego dla realizacji zespołu elektrowni wiatrowych, położonego na działce nr 245/2 w obrębie geodezyjnym Kończewo.
 14. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki nr 6/6 obręb Zajaczkowo w gminie Kobylnica." Uchwała Nr XLII/542/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2010 roku. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 89 poz.1678 z dn. 25 czerwca 2010 r.) zmiana przeznaczenia terenu rolniczego na teren o funkcji usługowej.
 15. "Miejscowy plan zagospodarowania terenu położonego w części północno – zachodniej obrębu geodezyjnego wsi Wytowno w Gminie Ustka" Uchwała NR XXXVII/441/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Rady Gminy Ustka (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 117 poz. 2285 z dn. 22 września 2010 r.)
 16. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Łokietka dla części obejmującej strefę 6.MN" Uchwała Nr LXXXIII/517/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. Rady Miejskiej Rumi (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 119 poz.2301 z dn. 27 września 2010 r.)
 17. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Słajszewo, w rejonie wsi Biebrowo, w gminie Choczewo" - Uchwała nr XXXIV/382/2010 Rady Gminy Choczewo z dnia 3 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 123 poz. 2377 z dn. 07 października 2010 r.)
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na zachód od wsi Wytowno w Gminie Ustka Uchwała Nr XXXIX/461/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 3 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 141 poz. 2750 z dn. 22 listopada 2010 r.) Obszar w pasie nadmorskim, w strefie "C" ochrony uzdrowiska Ustka.
 19. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka (zatwierdzonego uchwałą Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2002 roku) dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wytowno w gminie Ustka. Uchwała Nr XXXIX/459/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 23 września 2010 roku Obszar w strefie „C” ochrony uzdrowiska Ustka.
 20. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 346, 307, 19/1, 299, 353, 20/1, 20/2, 20/3, 24 położonych w obrębi geodezyjnym Wytowno w gminie Ustka" - Uchwała nr XXXIX/460/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 23 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 143 poz. 2796 z dn. 24 listopada 2010 r.) - Obszarmorskiej w strefie „C” ochrony uzdrowiska Ustka.
 21. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Południe” w zakresie terenu SE.05KZ i części terenów SE.016KL, SE.79MN i SE.78WZ" - Uchwała Nr III/34/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 23 poz. 505 z dnia 25 lutego 2011 r.) zmiana układu komunikacyjnego i regulacji dotyczących zabudowy na terenach przyległych do drogi.
 22. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Połnoc” dla fragmentu terenu N.10P" - Uchwała Nr III/35/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 23 poz. 504 z dnia 25 lutego 2011 r.) Zmiana przeznaczenia terenu dla lokalizacji zabudowy usługowej obejmuje część działki nr 163/15 położonej w rejonie ul. Stefczyka na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Północ” dla funkcji przemysłowej.